دولت افغانستان: تا سه سال آینده پرونده‌های مبارزه با فساد اداری ۵۰ درصد افزایش می‌یابد

سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان در روز جهانی مبارزه با فساد اداری گفت که حکومت این کشور تعهد سپرده تا سه سال آینده شمار پرونده‌های مبارزه با فساد اداری در این کشور که در محاکم فیصله می‌شوند، پنجاه درصد افزایش یابد.

منبع: بی بی سی

لینک: https://www.bbc.com/persian/afghanistan-55244015