حقوق بشر

هدف ما تلاش برای ایجاد عدالت در افغانستان است. ما همکاری خود را با تمامی مدافعان حقوق بشر و سازمان های حقوق بشری در سراسر این کشور که برای مستند سازی جنایات جنگی و به محاکمه کشاندن عاملان آن که از معافیت کامل در طول سالیان متمادی برخوردار بوده می ایستیم.

عدالت  بدون به محاکمه کشانیدن جنایت کاران جنگی چهار دهه اخیر چه داخلی و بین المللی  در افغانستان میسر نمی گردد. ما در کنار گروه های که برای یک افغانستان آزاد و حاری از خشونت  کار می کند متحدیم و این چیزی است که سالها مردم درده دیده افغان منتظر اش است.