برابری جنسیتی

خشونت علیه زنان در سراسر جهان  به شکل آشکار و گسترده دیده میشود. هر کشور کوشش میکند تا ازطریق تصویب قانون از عمل خشونت علیه زنان جلوگیری نماید اما میزان خشونت علیه زنان هنوز هم بسیار بالاست. دلیل آن هم عدم پذیرش برابری زنان با مردان است.

کنوانسیون بین المللی برای محو  تبعیض علیه زنان(سیدا) میگوید که:

 “تبعیض علیه زنان، به معنی قايل شدن به هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت (محرومیت) بر اساس جنسیتی است كه نتیجه یا به منظور خدشه دار كردن و یا بی اثر نمودن رسمیت و شناسایی، بهره مندی یا اعمالی كه به وسیله زنان انجام می گیرد، صرف نظر از وضعیت تأهل آنها و بر مبنای برابری حقوق انسانی مردان و زنان و آزادیهای اساسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر اطلاق میگردد.”

یونیشکا خواهان جامعه ایست که در آن افزایش مشارکت زنان در مسایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بیشتربوده وافزایش دسترسی زنان به تحصیل اختصاص دهند و زنانی که در هنگام فعالیت های سیاسی- اجتماعی در معرض تهدید قرار می گیرند را حمایت نماید.