کاریابی

فرصت اشتغال زایی برابر

 یونیشکا در استخدام کارمندان از نظر نژاد ، رنگ ، مذهب ، جنسیت (از جمله بارداری و هویت جنسیتی) ، منشا ملی ، وابستگی سیاسی ، گرایش جنسیتی ، متاهل ، ناتوانی ، اطلاعات ژنتیکی ، سن ، عضویت در یک سازمان دیگر، بازنشستگی، وضعیت والدین ، خدمت سربازی یا سایر عوامل غیر شایسته  تبعیض قائل نمی شود.

اقامت مناسب

اگر شما متقاضی دارای معلولیت هستید که برای تکمیل  نمودن هر قسمت از درخواست اقامت مناسب نیاز به کمک دارید، یا عدم توانایی در برنامه های آنلاین یا محدودیت در استفاده از آن- و به یک روش جایگزین برای درخواست نیاز دارید ، می توانید با بخش منابع بشری ما 907-957-2522 بتماس شوید یا  ازطریق ایمیل humanresources@unishka.com درخواست تان را ارسال نمایید.